آزمون شخصیت شناسی MBTI
5/5

تست MBTI ابزاری است که برای به دست آوردن بینش در مورد ویژگی های شخصیتی فرد استفاده می شود. با درک سبک های ارتباطی و نحوه تعامل فرد با دیگران به خودآگاهی، آگاهی شغلی، بهبود روابط و حل تعارض کمک می کند.

آزمون تفکر منطقی و تحلیلی
5/5

تفکر از ویژگی هایی خاص انسان است. شاید در طی زمان های متمادی و طی سالیان دور تا به امروز متخصصان زیادی سعی بر توصیف تفکر و کارایی آن داشته اند. تست تفکر منطقی و تحلیلی آزمونی است که بر روی فهمیدن سبک تفکر و میزان تحلیلی یا منطقی بودن آن متمرکز است.

آزمون الگوی غالب رفتاری (ِDISC)
5/5

تست دیسک DISC رفتار و سبک ارتباطی را برای بهبود خودآگاهی، راهنمایی شغلی، پویایی تیم، حل تعارض، رهبری، مدیریت استرس و ارتباطات ارزیابی می‌کند.

آزمون شخصیت و هوش هیجانی
5/5

تست شخصیت و هوش هیجانی ابزاری است که برای به دست آوردن بینش در مورد ویژگی های شخصیتی فرد استفاده می شود. با درک سبک های ارتباطی و نحوه تعامل فرد با دیگران به خودآگاهی، آگاهی شغلی، بهبود روابط و حل تعارض کمک می کند.

آزمون تحلیل رفتار و روانشناختی
5/5

آزمون تحلیل رفتار و روانشناختی ابزاری است که برای به دست آوردن بینش در مورد ویژگی های شخصیتی فرد استفاده می شود. با درک سبک های ارتباطی و نحوه تعامل فرد با دیگران به خودآگاهی، آگاهی شغلی، بهبود روابط و حل تعارض کمک می کند.