تربیت ارزیاب حرفه ای

برای دریافت مشاوره و صحبت با کارشناسان کانون ارزیابی و توسعه منابع انسانی از طریق پنل رو به رو به ما در ارتباط باشید

مفهوم ارزیاب و نقش آن در فرآیند ارزیابی

ارزیاب فردی است که رفتار ارزیابی‌شوندگان را در جریان اجرای ابزارها و تمرین­‌های ارزیابی، مشاهده و ثبت نموده و سپس مورد سنجش و ارزیابی قرار می­‌دهد. يك ارزياب، تمامی رفتارهایی را كه مشاهده می‌كند؛ لحظه‌به‌لحظه ثبت می‌كند تا به عنوان معیارهای ارزیابی فرد ارزیابی­‌شونده مورد استفاده قرار دهد.
با این وصف، ارزیاب، فردی ﺧﺒﺮﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ شایستگی‌های ارزیابی‌شوندگان را براساس عملکرد و رفتاری که در موقعیت‌های شبیه‌سازی ﺷﺪﻩ بروز می­‌دهند با مدل شایستگی­‌ها مقایسه و ارزیابی می­‌کند.
برای انجام وظایف یادشده، ﺍﺭﺯﯾﺎﺏ باید توان و دانش تجزیه‌وتحلیل ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ارزیابی­‌شونده ﺭﺍ داشته ﻭ بتواند گزارش خود از ارزیابی فرد را با ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ارائه کند.

اهمیت آموزش ارزیابان

روایی و اعتبار ارزیابی در کانون‌­های ارزیابی بستگی مستقیم به عملکرد ارزیابان دارد.
باید گفت که نحوه انجام وظایف، ویژگی­‌های شخصیتی، شایستگی‌های حرفه­‌ای و نیز شرایط انتخاب و تربیت ارزیابان از جمله عوامل بسیار مهم تأثیرگذار بر نتایج ارزیابی فرد و کانون ­ارزیابی است.
تربیت و آموزش ارزیابان، براي توفيق كانون‌های ­ارزیابی از اهميت زیادی برخوردار است.
در واقع، آموزش ارزيابان، مهم‌ترین عامل صحت نتايج كانون است. از همین رو، برخي مطالعات، آموزش ناکافی و نامناسب ارزیابان را مسئله ‌برانگيز می‌دانند.
نكته اصلي اين است كه آموزش ارزیابان به پايايی ارزيابی منجر شود. اگر ارزیابان پايايی نداشته باشند، ارزيابی نيز معتبر نخواهد بود.

دوره‌های آموزشی

اخبار مرتبط

منابع مرتبط