فرآیند راه اندازی کانون ارزیابی

اهداف استقرار کانون ارزیابی

رشد و بالندگی هر سازمانی در گرو دانايی و توانايی اعضای آن است. نخستين و مهمترين گام در اين مسير، شناسايی ميزان دانايی و توانايی اعضاي يك سازمان است. مؤثرترين ابزار در اين شناخت، آگاهی از شايستگی‌هاي اعضای سازمان است. امروزه كاربردهايی مانند انتخاب و استخدام، برنامه ريزی جانشينی، آموزش و توسعه، جايگزينی، ارتقاء و جذب در سازمان‌ها متداول هستند.

كانون‌های ارزيابی به منظور تحقق اهداف متعددی به‌كار می‌روند. اسـتفاده از شـبيه‌سازی‌ها و تمرين‌های چندگانه، قابليت پيش‌بينی بالايی را براي كانون‌هـای ارزيـابی ايجـاد می‌كند. مهمترين دلايل استفاده از كانون‌های ارزيابی جذب، انتصاب، حفظ و توسعه كاركنان است. سازمان‌های موفق مديران ميانی، ارشـد و حتـی كارشناسان خود را بـا توجه بـه بازخورد كانون ارزيابی به كار می‌گمارند. با اجرای مناسب كانون‌های ارزيابی بر اساس مدل شايستگی‌های خاص سازمان می‌توان به اهداف زير دست يافت:
اطمينان از شايستگی افرادی كه در پست‌های كليدی سازمان جذب يا حفظ شده‌اند
كشف استعدادهای رشد و توسعه در ميان كاركنان و قرار دادن آنان در برنامـه‌هـای جانشينی
ايجاد و تعميق فضای رشد و يادگيری برای توسعه شايستگی‌ها در اعضای سازمان

شرایط عمومی انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای

دارا بودن «گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت های مدیریتی» (از ابتدای سال 1397)
ثبت مشخصات فرد قبل از انتصاب، در بانک اطلاعات افراد دارای شایستگی احراز سمت های مدیریتی
دارا بودن مدرک تحصیلی (حداقل لیسانس) در یکی از مقاطع و رشته های تحصیلی مندرج در شرایط احراز
طی دوره های آموزشی سطح مدیریتی مربوط
کسب حداقل 85 درصد کل امتیاز ارزیابی عملکرد در دو سال منتهی به انتصاب
احراز صلاحیت اعتقادی، اخلاقی و رفتاری فرد نامزد برای انتصاب در یکی از سطوح مدیریتی، از مراجع ذیربط
دارا بودن رابطه استخدامی رسمی، پیمانی یا قرارداد کار معین (مشخص) در سقف تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری با دستگاه

اینفوگرافی فرآیند طراحی، استقرار و اجرای کانون ارزیابی

شرایط عمومی و معیارهای تخصصی تعیین صلاحیت کانون‌های ارزیابی شایستگی

الف) شرایط عمومی الزامی برای تعیین صلاحیت کانون ارزیابی شایستگی

۱- شخصیت حقوقی ثبت شده در مراجع قانونی (برای کانون های ارزیابی غیر دولتی).

۲- داشتن اجازه تشکیل کانون ارزیابی از سوی مقام مجاز دستگاه اجرایی (برای کانون های ارزیابی دولتی).

۳_فعالیت در زمینه مدیریت و توسعه منابع انسانی یا عناوین تخصصی مرتبط و مشابه در موضوع فعالیت موسسه/شرکت مندرج در اساسنامه.

۴- داشتن فضای اداری مناسب

۵- داشتن حداقل نیروی انسانی اداری

ب) جدول معیارهای تخصصی کانون ارزیابی شایستگی

ردیفعنوان معیارهاتوضیح معیار
1ابزار های ارزیابی شایستگیداشتن حداقل ابزارهای تمرینی و غیر تمرینی به روز شده برای سنجش شایستگی ها
2فرآیند های عمومی و اختصاصیداشتن فرآیند های مدون اختصاصی و عمومی در کانون ارزیابی
3سامانه تخصصی کانون ارزیابیداشتن سیستم تحلیل داده ها و اطلاعات ارزیابی شوندگان و ارزیابی کنندگان
4راهنمای عملی برگزاری کانوندارا بودن دستورالعمل های اجرایی کانون و راهنمای عملی برای ابزارهای ارزیابی
5فضای فیزیکی۱- داشتن حداقل یک اتاق برای آزمون های انفرادی
۲- داشتن حداقل یک اتاق برای آزمون های گروهی
۳- داشتن حداقل یک اتاق جلسات Wash-up
4- داشتن فضای رفاهی و فرهنگی مناسب
6منابع انسانی۱- مدیر/ رئیس کانون
۲- داشتن حداقل ۴ نفر ارزیاب حرفه ای
۳- نیروی کارشناس در زمینه ارزیابی شایستگی ها
۴- روانشناس
7برنامه های مدون توجیهی اولیه– برنامه توجیهی مدون برای ارزیابی شوندگان قبل از شروع برنامه ارزیابی
– برنامه توجیهی مدون برای ارزیابی در خصوص مدل شایستگی

اخبار مرتبط

منابع مرتبط

برای ارتباط با مشاوران و کارشناسان کانون ارزیابی و توسعه منابع انسانی از طریق دکمه رو به رو با ما در ارتباط باشید