پیشگام در عرصه برگزاری کانون‌های ارزیابی و توسعه شایستگی

تماشا کنید: مروری بر فرآیندهای کانون ارزیابی
و توسعه شایستگی

آماده سازی

احراز شرایط (فرهنگ سازی، آماده سازي فضاي فیزیکی ارزیابی و ...)

ارسال مستندات (اساسنامه، رزومه ارزیاب ها، روزنامه رسمی و ...) به سازمان اداري و استخدامی کشور به منظور اخذ مجوز

استقرار

انتصاب مدیر کانون

تشکیل کادر اجرایی (تیم تدوین مدل شایستگی ، تیم IT ، تیم آموزش و توسعه شایستگی)

طراحی فرم هاي ارزیابی و مستندات لازم جهت اجراي کانون

چیدمان فضاي فیزیکی (در نظر گرفتن محل مناسب کانون ارزیابی با رعایت استاندارد هاي لازم)

تهیه ملزومات لازم جهت اجراي ابزار هاي ارزیابی

استقرار نرم افزار مدیریت شایستگی

بانک اطلاعاتی ارزیابان

اجرا

برگزاري آزمون هاي خود ارزیابی

Warm-up

اجراي ابزار هاي ارزیابی

Wash-up

ارائه گزارش بازخورد